واحد: | تعداد بازدید: 1227 | تاریخ ارسال خبر: 1396/5/10

فراخوان جمع آوري آثار فرهنگي، هنري و حجمي هنرمندان سراسر کشور و مردم ايران اسلامي و مرتبط با شهيد محمد علي رجايي.

به نام خدا

با در نظر گرفتن اهداف و برنامه هاي بنياد فرهنگي شهيد رجايي، در توليد فراورده هاي فرهنگي و هنري مرتبط، عزيزاني که آثاري از اين شهيد سعيد، شامل: تصاوير، فيلم، عکس، آثار حجمي و .... دارند، ضمن تماس در اختيار ما قرار دهند تا به نام خود شما در فعاليتهاي مرتبط مورد استفاده قرار گيرد.

بنياد فرهنگي شهيد رجايي

ما را دنبال کنید در