نام رجايي: (مکان هايي که به نام شهيد رجايي مزين شده است)


بيمارستان شهيد رجايي:

قزوين. خيابان پادگان.

پرديس شهيدرجايي قزوين:

قزوين- خيابان نواب-فلکه شهيد حسن پور

دبيرستان شاهد شهيد رجايي قزوين:

قزوين، بلوار خرمشهر، کوچه شهيد آرامش

 

ما را دنبال کنید در