واحد: ارتباطات | تعداد بازدید: 695 | تاریخ ارسال خبر: 1400/6/7
فرزند ارشد شهيد رجايي:
پدرم مظهر صبر و استقامت و مردانگي بود.

جميله رجايي وقتي ميخواهد پدر را در يک جمله معرفي کند. مي گويد: پدرم مظهر صبر و استقامت و مردانگي بود.

جميله رجايي، فرزند ارشد رييس جمهور شهيد محمد علي رجايي در پاسخ به اين پرسش که اگر پدرتان حضور داشت چه خواسته اي از ايشان داشتيد؟ گفت: دلم مي خواست حضور داشتند و يک دل سير ايشان را مي ديدم. ما ايشان را سير نديديم.

وي در خصوص خوابي که از پدر ديده اند مي گويد: من هر وقت مشکل داشتم و کمک خواستم، پدر را در خواب ديدم. يا بارها خواب ديده ام که پدرم از زندان تازه آمده ولي دوباره مي خواهد برود. هنوز هم در خواب حال و هواي زندان برايم تداعي مي شود. اما يکي از خواب ها که هنوز هم براي من روشن و شفاف هست اين بود که: در يک کوچه پس کوچه اي بود. ديدم پدرم مي رود. مي خواستم همسرم را به پدرم معرفي کنم. من هم دنبال پدر مي رفتم. يک جا به ديواري برخورد کردم که از آنجا به بعد ديگر پدر را نديدم. روي آن ديوار با خط بسيار خوب و بزرگ نوشته شده بود "خدا".

جميله رجايي وقتي ميخواهد پدر را در يک جمله معرفي کند. مي گويد: پدرم مظهر صبر و استقامت و مردانگي بود.

ما را دنبال کنید در